Ce trebuie să faci dacă vrei să angajezi străini la firmă?

Cum te poți împrumuta la bancă fără să plătești dobândă? Opt sfaturi pentru alegerea unui card de credit
26 iulie 2016
Oficial: Carpatica Asig va intra în faliment, iar anumiți clienți pot cere banii înapoi
2 august 2016
Show all

Pentru a putea încadra în muncă străini, angajatorii sunt obligați să obțină un aviz de la Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), iar în cazul în care nu respectă dispozițiile legale, ei riscă să fie sancționați cu o amendă de până la 3.000 de lei.

La ora actuală, modalitatea de încadrare în muncă a străinilor pe teritoriul României este reglementată de Ordonanța nr. 25/2014.

Potrivit acestui act normativ, străinii cu ședere legală pe teritoriul țării noastre pot să fie încadrați în muncă în baza unui aviz de angajare. Mai precis, documentul este eliberat de către IGI, la cererea angajatorului.

Prevederile legale aflate în vigoare stipulează că avizul de angajare poate fi eliberat numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Astfel, angajatorul trebuie să:

 • desfăşoare efectiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;
 • aibă achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;
 • nu fi fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Codul penal;
 • să nu fi fost sancţionat, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii, pentru angajarea de cetățeni străini sau apatrizi fără autorizație de muncă sau permis de ședere în scop de muncă sau pentru primirea la muncă a până la cinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă.

De asemenea, străinul pe care angajatorul intenționează să îl încadreze în muncă nu trebuie să se afle în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România, iar contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă să nu fi fost epuizat.

Ce documente sunt obligatorii pentru obținerea avizului

OG nr. 25/2014 prevede că, pentru a-i fi eliberat un aviz de angajare, angajatorul trebuie să depună la IGI o cerere însoțită de mai multe documente, printre care se numără:

 • copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului pe care intenţionează să îl încadreze în muncă şi, după caz, copia permisului de şedere temporară în România al acestuia;
 • două fotografii tip 3/4 ale străinului;
 • declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română;
 • fişa postului pentru locul de muncă vacant;
 • copia actului său de identitate (în cazul angajatorului persoană fizică).

Mai mult, angajatorul trebuie să poată dovedi și îndeplinirea condițiilor enumerate anterior. În acest scop, persoana juridică, PFA sau întreprinderea individuală va prezenta, alături de cerere, și următoarele acte:

 • certificatul de înmatriculare sau înregistrare în registrul comerţului ori certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie şi original);
 • certificatul constatator din care să rezulte că în registrul comerţului sau, după caz, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului.

De asemenea, angajatorul trebuie să demonstreze că are achitate obligațiile către bugetul de stat (la sfârșitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii), motiv pentru care va depune un certificat de atestare fiscală. În plus, pentru a dovedi că nu a fost sancționat pentru nicio infrancțiune, va prezenta un cazier judiciar.

La aceste documente se va adăuga și un alt act, prin care se va face dovada îndeplinirii condițiilor speciale în funcție de felul de lucrător care urmează să fie angajat. Mai exact, reglementările fac diferența între lucrătorii permanenți, stagiari, sezonieri, transfrontalieri și înalt calificați, angajatorul fiind obligat să arate că îndeplinește condițiile specifice de angajare a acestora.

Astfel, pentru a încadra în muncă un lucrător permanent, un angajator trebuie să întocmească în mod obligatoriu un contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată.

Înainte de toate, angajatorul depune diligențe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetățean român, de către un cetățean al unui alt stat membru al UE sau al Spațiului Economic European (SEE), de către un cetățean al Confederației Elvețiene sau de către un străin titular al dreptului de ședere pe termen lung pe teritoriul României.

Vă reamintim că, în acest caz, avizul de angajare este eliberat fără îndeplinirea acestei condiții dacă locul de muncă vacant este de administrator  societate comercială, iar la angajatorul în cauză nu mai este un alt străin angajat pe o asemenea funcție.

Totodată, cea de-a doua condiție pentru încadrarea în muncă a unui lucrător permanent este ca străinul să îndeplinească anumite condiții de pregătire profesională, experiență profesională, experiență în activitate sau autorizare prevăzute de legislația în vigoare.

Toate acestea trebuie să fie dovedite prin:

 • organigrama angajatorului cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;
 • adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul angajatorul;
 • dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care există forţă de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, angajatorul trebuie să facă dovada publicării a cel puţin 3 anunţuri consecutive pentru ocuparea locului de muncă vacant;
 • copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului/anunţurilor.

În schimb, altfel stau lucrurile în ceea ce privește angajarea unui stagiar, pentru care angajatorii trebuie să facă doar dovada publicării într-un cotidian a unui anunț, copia ofertei ferme de angajare și copia contractului de stagiu încheiat sau care urmează să se încheie.

Angajatorii care încadrează în muncă lucrători sezonieri, într-un sector în care activitatea se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor, trebuie însă să prezinte copia ofertei ferme de angajare și un curriculum vitae al străinului în cauză.

Care este prețul unui aviz de angajare?

Cererea pentru eliberarea avizului de angajare poate să fie depusă de orice persoană ce are calitatea de reprezentant al angajatorului sau beneficiarului prestării de servicii. Aceasta are ca termen de soluționare o lună de zile de la data înregistrării, dar, în anumite cazuri, când sunt necesare verificări suplimentare, acest termen poate să fie prelungit cu 15 zile.

În ceea ce privește costurile obținerii unui astfel de document, legislația în vigoare prevede că angajatorul trebuie să plătească un tarif în lei echivalent a 200 de euro.

În schimb, pentru eliberarea unui aviz de angajare epntru lucrători sezonieri și pentru încadrarea în muncă a unui străin titular al dreptului de ședere temporară pentru studii după absolvirea acestora sau titular al dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, tariful este de 50 de euro raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.

În ce situații pot fi angajați străini fără obținerea unui aviz

În altă ordine de idei, documentul citat stabilește și situațiile în care străinii pot să fie încadrați în muncă fără aviz de angajare. Astfel, prin excepție de la cele prezentate anterior, nu este necesară obținerea unui asemenea document în cazul în care este vorba de străini al căror acces liber pe piața muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state, nici atunci când străinii urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România.

Avizul nu este necesar nici pentru străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome sau pentru cei care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate.

Și străinii titulari ai dreptului de ședere pe termen lung în România, al dreptului de ședere temporară pentru reîntregirea familiei și ai dreptului de ședere temporară pentru studii pot să fie angajați fără obținerea avizului.

Important! Străinii titulari ai dreptului de sedere temporară pentru studii pot să fie încadrați în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parțial, cu durata muncii de cel mult patru ore pe zi.

Potrivit reglementărilor în vigoare, angajatorii nu au obligația de a obtine aviz nici dacă vor să încadreze în muncă:

 • străini care au beneficiat anterior de un drept de ședere pe teritoriul României de cel puțin trei ani, în calitate de membri de familie ai unui cetățean român;
 • străini care au dobândit o formă de protecție în România;
 • solicitanți de azil, după un an de la depunerea cererii de azil, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecție;
 • străini tolerați, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

OG nr. 25/2014 prevede și sancțiuni în cazul celor care nu respectă regulile privind angajarea. În ceea ce privește amenzile, acestea sunt încadrate între 1.000 și 3.000 de lei.

Sursa: Avocatnet

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *