Până la 135.000 de lei prin Programul pentru comerţ şi servicii

Procedura de implementare a schemei de minimis din cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață (Programul pentru comerţ şi servicii) a fost aprobată prin Ordinul ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri nr. 696/2016, document apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 509 şi 509 bis din 6 iulie.

Programul pentru comerţ şi servicii oferă posibilitatea de a obţine o finanţare nerambursabilă de maximum 90% (135.000 de lei/beneficiar) din valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru implementarea planurilor de afaceri depuse de antreprenori, ceea ce înseamnă că diferenţa de 10% va fi suportată de solicitant prin intermediul fondurilor proprii.

De altfel, printr-un anunţ publicat recent pe site-ul propriu, Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism a anunţat că antreprenorii interesaţi să-şi înscrie planurile de afaceri în Programul pentru comerţ şi servicii o pot face online, în perioada 12-21 iulie, pe site-ul www.aippimm.ro.

Astfel, înscrierea online a planurilor de afaceri începe mâine, la ora 10.00 şi se va încheia în seara zilei de 21 iulie, la ora 20.00.

Concret, ajutorul nerambursabil de până la 135.000 de lei se adresează societăților comerciale (înregistrate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990) sau societăților cooperative care sunt, ca urmare a numărului de angajați și a cifrei de afaceri:

 • Microîntreprinderi sau
 • Întreprinderi Mici și Mijlocii.

În 2016, bugetul alocat Programului pentru comerţ şi servicii este de 21,049 milioane de euro, în scădere față de anul trecut. Totuși, programul va permite finanțarea unui număr de cel puțin 156 de societăți, după cum au anunţat recent reprezentanţii Guvernului.

Ce criterii de eligibilitate trebuie îndeplinite

Conform normelor în vigoare, pentru a se putea înscrie în program şi beneficia de ajutorul financiar, societatea comercială solicitantă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, după cum urmează:

 • societatea este autonomă, parteneră sau legată, având până la 249 de angajați și 50 de milioane de euro cifră de afaceri;
 • societatea are, la momentul deschiderii aplicației electronice, o vechime de cel puțin doi ani de data înregistrării la Registrul Comerțului;
 • codul CAEN pentru care se solicită finanțare este autorizat cu cel puţin trei luni anterior datei deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții;
 • entitatea nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
 • nu este în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită.

Atenţie! Programul prezentat este singurul care acordă finanțare nerambursabilă ce sprijină activitățile de comerț, acestea nefiind eligibile în cadrul altor programe europene sau naționale. Totodată, este important să precizăm că persoanele care deţin calitatea de asociat, acţionar sau administrator în mai multe societăţi pot solicita sprijinul financiar nerambursabil în cadrul acestei măsuri o singură dată.

De reţinut este faptul că statul acordă alocaţii financiare nerambursabile pentru următoarele investiţii:

 • echipamente IT și tehnică de calcul, licențe, sisteme audio-video;
 • cititoare de cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat fiscal;
 • mașini, utilaje, instalații de lucru;
 • electro sau moto-stivuitoare;
 • active necorporale, precum: brevete, mărci, licențe, software;
 • mobilier, aparatură birotică;
 • autoutilitare, dar numai pentru transportul mărfurilor proprii, fără a fi prestate servicii de transport către terți;
 • certificarea unui sistem de management al calităţii mediului/sănătăţii și securității ocupaționale/siguranței alimentelor;
 • realizarea unui site pentru prezentarea activității;
 • participarea la cursuri de instruire în domeniul activităților pentru care s-a solicitat finanțare;
 • consultanță pentru întocmirea proiectului în vederea obținerii finanțării, în procent de 4% din valoarea eligibilă, dar nu mai mult de 5.769 lei.

În acelaşi timp, există şi unele cheltuieli neeligibile, respectiv cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune ori instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate. În plus, prin Programul pentru comerţ şi servicii nu se finanțează activele achiziționate în sistem de leasing și activele second-hand.

Cum se face înscrierea online în program

Completarea planului de investiții și a cererii de acord de principiu pentru finanțare se fac online, aşa cum am precizat anterior, pe site-ul www.aippimm.roîn perioada 12-21 iulie.

Pentru a putea înregistra cererea, este necesară crearea unui cont folosind adresa de e-mail a beneficiarului, aceeași adresa menționată în Planul de Investiții și Cererea de finanțare.

Un singur solicitant poate completa o singură dată cererea de acord de principiu pentru finanțare. Calcularea punctajului se face automat și este necesară obținerea unui punctaj de cel puțin 50 de puncte pentru a putea fi selectat de principiu pentru finanțare.

Ulterior, în termen de trei zile de la data publicării pe site a listei solicitantilor ce au obținut cel puţin 50 de puncte, se vor transmite solicitanților scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora în vederea evaluării administrative.

Deși programul este intitulat Comerț – Servicii, trebuie reținut faptul că prestarea serviciilor este încurajată în detrimentul celei de comerț, prin acordarea unui punctaj suplimentar de cinci puncte.

Depunerea fizică a documentației

În termen de maximum zece zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanţii au obligaţia depunerii la sediul Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie (OTIMMC) de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă:

 • cererea-tip de acord de principiu pentru finanțare;
 • certificatul constatator în original, emis de Registrul Comerțului;
 • situațiile financiare (bilanț, cont de profit si pierdere, date informative și anexe), precum și balanțele de verificare;
 • declarație pe propria răspundere privind lipsa datoriilor fiscale către bugetul general și bugetele locale (certificatele fiscale se vor depune la data semnării contractului de finanțare);
 • împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare.

Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de investiţii online se va face în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

Dupa finalizarea verificării, solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi prin fax, e-mail sau poştă scrisoarea privind acordul de principiu pentru finanţare, urmând ca în termen de zece zile lucrătoare de la primirea acesteia părţile să semneze contractul de finanţare.

La semnarea contractului de finanțare se vor solicita dovezi ale capacității financiare ale firmei, pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea eligibilă de 10%. Documentele acceptate sunt:

 • scrisoare de confort (angajantă);
 • extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de  suma necesară cofinanţării;
 • linie de credit.

La data semnării contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte certificatele fiscale privind lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale.

Totodată, potrivit normelor aplicabile în prezent, perioada de monitorizare a acestui program este de trei ani. Prin urmare, în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2019, societatea trebuie să mențină investiția pentru care a primit ajutor, să mențină locurile de muncă nou-create, dar și cele existente la data înscrierii în program.

Mai mult, beneficiarii sunt obligați să nu înstrăineze și să nu schimbe destinația bunurilor achiziționate prin program, să le mențină în stare de funcționare și să le păstreze în proprietatea societății pe întreaga perioadă de monitorizare a programului.

În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocației financiare nerambursabile, împreună cu penalitățile aferente.

Programul Femeia Manager: Antreprenoarele pot obţine până la 50.000 de lei

Cel de-al doilea program care se lansează mâine este destinat antreprenoarelor şi este valabil pentru toate regiunile ţării, bugetul alocat de stat în 2016 fiind de 500.000 de lei. Astfel, programul oferă femeilor antreprenor un ajutor financiar de maximum 50.000 de lei, reprezentând 90% din investiţii, urmând ca diferenţa de 10% să fie acoperită din fondurile proprii ale beneficiarelor.

De altfel, procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (Programul Femeia manager) a fost aprobată prin intermediul Ordinului ministrului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri nr. 693/2016, act publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 508 şi 508 bis din 6 iulie.

În condiţiile în care bugetul alocat anul acesta (500.000 de lei) este de două ori mai mic decât cel de anul trecut, vor exista mai puţine beneficiare (cel puţin zece, dar numărul poate creşte, în funcţie de suma alocată fiecarei antreprenoare acceptate în program). Potrivit unui anunţ recent al Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism, persoanele interesate îşi pot înscrie planurile de afaceri începând de mâine dimineaţă de la ora 10.00, urmând ca sesiunea de înscriere să se încheie sâmbătă seară, la ora 20.00.

Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. După confirmare, aplicaţia va deveni activă pentru completarea online a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate (…)”, stabilesc dispoziţiile în vigoare.

Important! Spre deosebire de înscrierile în Programul pentru comerţ şi servicii, înscrierile în programul Femeia manager se încheie cu cinci zile mai repede.

Obiectivul principal al schemei de minimis a Guvernului îl reprezintă „stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, prin facilitarea  accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de  finanţare„.

Potrivit reglementărilor în vigoare, în Programul Femeia manager se pot înscrie:

 • societățile comerciale constituite în baza Legii societăţilor nr. 31/ 1990 sau OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri. Prin urmare, sunt eligibile pentru înscierea în program societăţile pe acţiuni (SA), societăţile cu răspundere limitată (SRL), dar şi cele cu răspundere limitată – debutant (SRL-D);
 • persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) sau întreprinderile familiale (IF), constituite în baza OUG nr. 44/2008.

Ce alte criterii trebuie să mai îndeplinească entităţile solicitante

Celelalte condiţii pe care categoriile de entităţi enumerate anterior trebuie să le îndeplinească pentru a se putea înscrie în program şi primi sprijinul sunt:

 • să aibă cel mult trei ani de la înregistrarea la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei de înscriere online în Program;
 • să fie deținute total sau majoritar de către femei. Mai exact, cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină minimum 50% din părţile sociale ale societăţii (în cazul microîntreprinderilor) sau reprezentantul persoanei fizice autorizate/al întreprinderii individuale să fie femeie;
 • să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • codul CAEN pentru care se solicită finanţarea să fie eligibil şi autorizat la momentul înscrierii online;
 • să aibă îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale;
 • să aibă sediul, să fie înregistrate şi să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul României;
 • sa nu fie în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • ajutorul de minimis acordat prin Programul Femeia manager să nu depăşească plafonul de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică şi 100.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra-cost;
 • să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta să fie deja executată şi creanţa integral recuperată;
 • să obţină cel puţin 60 puncte în urma completării online a planului de afaceri.

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul IMM permite includerea următoarele cheltuieli în planul de afaceri:

 • echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii;
 • active necorporale;
 • mobilier, birotică:
 • echipamente IT, tehnică de calcul;
 • mijloace de transport marfă, în legătură cu activitatea desfăşurată;
 • realizarea unui site de prezentare;
 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiei;
 • cursuri pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale.

De reţinut este că statul nu acordă ajutoarele nerambursabile pentru:

 • intermedieri financiare şi asigurări;
 • tranzacţii imobiliare;
 • activităţi de jocuri de noroc si pariuri;
 • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
 • producţie sau comercializare de produse energetice, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis (de exemplu, pescuitul, acvacultura, creşterea animalelor, cultivarea plantelor nepermanente şi fabricarea/comercializarea produselor din tutun).

Sursa: Avocatnet